Nikica M. Grubor, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu

Nikica M. Grubor, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu

 

Dr Nikica (Mirko) Grubor rođen je u Drvaru.

Zaposlen je na Prvoj hirurškoj klinici Instituta za bolesti Digestivnog sistema KCS i kao docent na Katedri predmeta Hirurgija sa anesteziologijom, Medicinskog fakulteta u Beogradu (nastavna baza Klinika za digestivnu hirurgiju – Prva Hirurška klinika).

 

 Osnovne studije

 

Medicinski fakultet završio je  na Univerzitetu u Sarajevu, a specijalizirao Opštu hirurgiju na Prvoj hirurškoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije, sa odličnim uspehom položio je. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Magistarske studije, na smeru Hirurška anatomija, takođe je završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a magistarsku tezu pod naslovom Presakralne ciste i tumori, etiologija, dijagnostika i hirurški tretman, odbranio je 10. jula 2000. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Doktorsku disertaciju iz uže naučne oblasti Hirurgija, pod nazivom Evaluacija hirurške metode ablacije tumora kao optimalnog načina lečenja bilijarnih mucinoznih cistadenoma jetre“, odbranio je decembra 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Univerzitetsko zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija) stekao je jula meseca 2007. godine odlukom Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, a reizabran je u isto zvanje aprila 2010. godine. Univerzitetsko zvanje docenta za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom stekao je odlukom Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu oktobra 2014.godine.

 

Dr Nikica Grubor pored, hepato-bilio-pankreatične za koju je usko specijalizovan i kolorektalne hirurgije, rutinski izvodi laparoskopske operacije kao i druge operacije u trbušnoj duplji. Najviše uradi operacija na pankreasu (podaci za 2018 god.), od toga cefaličnih duodenopankreatektomija po Whipple-u na godišnjem nivou oko 40-50, drugih resekcija pankreasa ( totalne, subtotalne, distalne i parcijalne),između 50-60, veliki broj palijativnih procedura, zatim resekcija jetre (prosečno oko 65) a od toga velikih resekcija (25-30), malih resekcija jetre (20-40); retroperitonealnih tumora sa multiorganskim resekcijama, oko 15-20; teških rekonstrukcija žučnih vodova nakon povreda i benignih stenoza (sa teritorije bivše SFRJ), oko 25-40; u kolorektalnoj hirurgiji: resekcija kolona i rektuma oko 20-25; splenektomija oko 15, a do sada je uradio i 15 parcijalnih resekcija slezine, posebnom tehnikom.  Ostatak čine manje hirurške intervencije: holecistektomije, holedohotomije i T-drenaže,  operacije hernija, zatvaranje ileostoma, operacije ehinokokne ciste jetre, prostih cisti, itd…

Angažovan je dominantno u hirugiji pankreasa, kao i najkomplikovanijoj hirurškoj problematici iz oblasti jetre i žučnih puteva.  Uradio je poslednjih deset godina najveći broj rekonstruktivnih zahvata na žučnim vodovima u Srbiji i celom regionu, nakon jatrogenih povreda (najčešće nakon laparoskopske i klasične holecistektomije). Zajedno sa profesorom Čolovićem, ima najveću svetsku seriju rekonstrukcija segmentnih i sektorskih žučnih vodova. Veliki broj operacija odnosio se i na rešavanje raznih teških komplikacija koje su nastale tokom i nakon operacija koje su izvedene u drugim hirurškim ustanovama.

Nakon završenog kursa za laparoskopsku hirurgiju, bavi se laparoskopskim lečenjem benignih i malignih oboljenja jetre, žučne kese, žučnih vodova i pankreasa. Posle završenog kursa za intraoperativnu primenu ultrazvuka, a potom i škole  ultrasonografije, rutinski radi ove procedure.

 

Broj i složenost složenih, dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih procedura

Uveo je u redovni operativni program Prve hirurške klinike i posebnu tehniku „ablacije“ cistadenoma i cistadenokarcinoma jetre, pri čemu je i prikupio, obradio i prikazao rezultate druge objavljene serije na svetu.

Stalno se usavršava u hepatobiliopankreratičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji, gde radi veoma složene i zahtevne hirurško-onkološke procedure kao što su: cefalična duodenopankreatektomija po Whipple-u, sve ostale resekcije pankreasa. U hirurgiji pankreasa je naročito napravio iskorak,  a posebno kod granično resektabilnih tumora. Naime oni najčešće zahtevaju i resekciju krvnih sudova što dodatno komplikuje i usložnjava hiruršku proceduru.

 

Značajno strukovno, nacionalno ili međunarodno priznanje za naučnu ili stručnu delatnost

– Dobitnik  je Zahvalnice, Plakete  i Povelje, Srpskog lekarskog društva Srbije i drugih priznanja za rad u Hirurškoj sekciji i SLD-u.

– Za,  unapređenje saradnje u zdravstvu Republike Srpske, BiH i Republike Srbije, priznat dugogodišnji rad u zdravstvu i veliki doprinos u razvoju zdravstvenih usluga, odlikovan je ordenom “ Krst Milosrđa”, od strane predsednika Republike Srpske 9. januara 2018.

– Dobitnik Zahvalnice Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad za saradnju i pomoć u lečenju bolesne dece, 04. oktobra 2018.

– Dobitnik Nagrade grada Beograda za medicinu – Grupi autora: 152 člana Katedre za hirurgiju sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za udžbenik »Hirurgija za studente medicine«.

 

Predsedavanje  nacionalnim ili međunarodnim strukovnim ili naučnim organizacijama

Generalni sekretar Hirurške sekcije Srpskog Lekarskog Društva Srbije, punih 12 godina (u tri mandata).

 

Rukovođenje ili angažovanje u nacionalnim ili međunarodnim naučnim ili stručnim organizacijama

Članstvo u profesionalnim udruženjima: European Pancreatic club (EPC); Hirurška sekcija SLD-a (SLD); Society for coloproctology of Yugoslavia (SCPY); International Association of Surgeons and Gastroenterologists (IASG); International Hepato Pancreato Biliary Association (IHPBA);   Udruženje endoskopskih hirurga Srbije (UEHS)

 

Rukovođenje ili angažovanje u nacionalnim ili međunarodnim naučnim ili stručnim organizacijama

Stalni je član Komisije Ministarstva zdravlja Republike Srbije za lečenje pacijenata i transplantaciju organa u inostranstvu.

 

Učestvovanje na međunarodnim kursevima ili školama:

 • Bazični kurs laparoskoske hirurgije, JUEH, Beograd, 2001.
 • Kurs o   upotrebi   novih    materijala    i   tehnika    u    rešavanju   velikih postooperativnih  trbušnih   i preponskih kila,Šabac,decembar 2002.
 • Međunarodni seminar kontinuirane medicinske edukacije Kako napisati naučni rad: Od   ideje   do   realizacije,   Medicinski   fakultet,   Beograd, decembar 2003.
 • Endoscopy and Endosonography Course, Istambul, Turkey, oktobar 2008.
 • Škola i praktična obuka iz abdominalne ultrasonografije, 20.jun 2014-21.jul 2014. Klinički Centar Srbije, Beograd.

 

Studijski boravci u naučnoistraživačkim institucijama u zemlji ili inostranstvu:

Usavršavanje u okviru studijskog boravka na Univerzitetskoj klinici u Heidelbergu, Nemačka, 2008

 • Usavršavanje u okviru studijskog boravka na Klinici za opštu i transplantacionu hirurgiju, KBC Ljubljana, Slovenija, 2012, 2014.
 • Usavršavanje u okviru studijskog boravka na Klinici za opštu i transplantacionu hirurgiju, u Padovi, Italija, 2013.
 • Usavršavanje u okviru studijskog boravka na Univerzitetskoj Klinici Vall d'Hebron u Barseloni (Španija) 2016.
 • Usavršavanje u okviru studijskog boravka na Univerzitetskoj Klinici Beaujon u Parizu, (Francuska), odeljenje za hepatobiliiopankreatičnu i transplantacionu hirurgiju (2017).

 

Organizovanje naučnih sastanaka i simpozijuma

 • Član užeg organizacionog odbora više naučnih skupova u zemlji sa međunarodnim učešćem:
 • Član užeg organizacionog odbora Simpozijuma društva Koloproktologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, 3 sastanka (2002, 2004, 2006 ).
 • Član užeg organizacionog odbora Centralno Evropskog kongresa Koloproktologa 2004. god.
 • Član užeg organizacionog odbora Međunarodne Konferencije hirurga Srbije i Rumunije, (jedan od osnivača i inicijatora) u kontinuitetu od 2006-2011 god. Sastanci su održani u :

(Turnu Severin -u 2006; Kladovu 2007; Craiovi 2008;Zrenjaninu 2009; Timisoara 2010; Novom Sadu 2011).

 • Član užeg organizacionog odbora Prvog Kongresa endoskopskih hirurga Srbije (Beograd,12-14 oktobar 2017).
 • Član užeg organizacionog odbora i predavač: Simpozijum radiologije hepatobiliopankreatičnog sistema. Hotel M, Beograd, 13-14.april 2018.
 • Član organizacionog odbora u okviru Hirurške sekcije SLD-a: Sastanak posvećen racionalnoj primeni antibiotika u hirurgiji pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja R Srbije, Zlatibor, Hotel Čigota, 8. jun 2018.
 • Član užeg organizacionog odbora i predavač:Mini simpozijum. Multidisciplinarni pristup dijagnostici i lečenju duktalnog karcinoma pankreasa. Medical Investigations, The Journal of the Faculty of Medicine University of Belgrade; 2018.

 

Naučno istraživački rad

Dr Nikica Grubor je objavio 209 stručno-naučnih radova od kojih je 27 rada in extenso u časopisima sa JCR  (Journal Citation Reports)  liste–ukupan IF 33.722; 7 radova u časopisima indeksiranim u Science Citation Index Expanded (SCIe), bez IF; 50 radova u časopisima indeksiranim u Medline-u; 6 radova u celini u časopisima koji nisu indeksirani u gore navedenim bazama podataka; 1 rad objavljen u celini u zborniku sa međunarodnog skupa; 1 rad objavljen u celini u zborniku sa nacionalnog skupa; 45 izvoda u zbornicima sa međunarodnih skupova; 7 izvoda u zbornicima sa nacionalnih skupova kao i 5 poglavlja u udžbenicima i praktikumima i 4 poglavlja u monografijama, knjigama za poslediplomsko usavršavanje lekara, 16 predavanja po pozivu i 33 saopštena rada.

U radovima dominira interesovanje za hepatobilijarnopankreatičnu hirurgiju, prevashodno, kao i u ranijim radovima za koloproktologiju. Naročito je istaknuta zainteresovanost za rekonstruktivnu hirurgiju žučnih vodova i posebno za hirurgiju jetre i pankreasa. Pružio je značajan doprinos u KME dugogodišnjim angažovanjem u Hirurškoj sekciji SLD-a.

 

Citiranost

Ukupna citiranost svih radova dr  Nikice Grubora je oko 210 puta prema indeksnoj bazi SCOPUS bez autocitata, h index 5.


14 thoughts on “Nikica M. Grubor, docent Medicinskog fakulteta u Beogradu

 1. Povratni ping: lovoo user suchen
 2. Povratni ping: freedatingfreetst.com
 3. Povratni ping: adult dating sim game
 4. Povratni ping: Dating online
 5. Povratni ping: dating naked uncensored
 6. Povratni ping: Online dating
 7. Povratni ping: Keto diet t plan
 8. Povratni ping: keto diet for thyroid
 9. Povratni ping: 1smuggler

Comments are closed.

Comments are closed.